NORMATIVA VIXENTE

   Ademais das resolución prohibindo a pesca e o marisqueo nas zonas afectadas, Aqui iremos engadindo información sobre a normativa especifica para esta situación (Orden ou Decretos sobre axudas, etc.)

Orden del 28 de Febrero del 2001 por la que se aprueba el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental.

Orde da Consellería de Pesca e Asunto Marítimos do 18 de novembro do 2002 pola que se establecen medidas transitorias e urxerntes para facer fronte ás consecuencias do accidente do buque Prestige  (Ver documento PDF)  (Ver Impresos PDF)

Resolución do parlamento Europeo do dia 21 de novembro sobre a desastre do "Prestige" (texto en ingles)

REAL DECRETO-LEY 7/2002 do 22 de noviembre sobre medidas reparadoras en relación co accidente do buque "Prestige"

REAL DECRETO 1220/2002, de 22 de noviembre por el que se crea la Comisión Interministerial para el seguimiento de los daños ocasionados por el buque "Prestige"

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2002, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 7/2002, de 22 de noviembre, sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque "Prestige". 

ORDEN APA/3011/2002 do 29 de novembro, pola que se limita a activivdade pesqueira para determinadas modalidades en certas zonas do Caladeiro Nacional do Cantábrico e o Noroeste.

Orde do 3 de decembro de 2002 pola que se modifica a orde de 18 de novembro de 2002 pola que se establecen medidas transitorias e urxentes para facer fronte ás consecuencias do accidente do buque Prestige  (Ver documento PDF)

ORDEN TAS/3043/2002, de 3 de diciembre de 2002,  por la que se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 7/2002, de 22 de noviembre, sobre medidas reparadoras en ración con el accidente del buque "Prestige" en lo que se refiere a bonificaciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social. 

ORDEN PRE/3044/2002, de 3 de diciembre de 2002, por la que se determinan los términos municipales y núcleos de población en donde resultan de aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-Ley 7/2002, de 22 de noviembre, sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque "Prestige".

ORDEN PRE/3108/2002, de 9 de diciembre, por la que se amplian los términos municipales y núcleos de población en donde resultan de aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-Ley 7/2002, de 22 de noviembre sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque "Prestige".  

Resolución  da Consellería de Medio Ambiente do 10 de decembro de 2002 pola que se prohíbe a pesca nas zonas de desembocadura afectadas polos vertidos procedentes do buque Prestige.

Orde do 11 de decembro de 2002 pola que se establecen medidas que complementan as axudas establecidas na Orde do 18 de novembro de 2002 pola que se establecen medidas transitorias e urxentes para facer fronte ás consecuencias do accidente do buque Prestige  (Ver documento PDF)  (Ver impresos PDF)

REAL DECRETO-LEY 8/2002, de 13 de diciembre, por el que se amplían las medidas reparadoras en relación con el accidente del buque "Prestige" a las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco, y se modifica el Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre

Orde do 19 de decembro, pola que se modifica a Orde do 11 de decembro do 2002, pola que se establecen medidas que complementan ás axudas establecidas na Orde do 18 de novembro de 2002, pola que se establecen medidas transitorias e urxentes para facer fronte as consecuencias ocasionadas pola accidento do buque Prestige. (Ver documento PDF)

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2002, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2002, de 13 de diciembre, por el que se amplían las medidas reparadoras en relación con el accidente del buque "Prestige", a las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco, y se modifica el Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre.

Resolución do Parlamento Europeo do día 19 de decembro sobre a catastrofe ocasionada polo petroleiro Prestige

Orde do 20 de decembro, pola que se establecen medidas para compensar determinados gastos producidos como consecuencia do accidente do buque Prestige. (Ver documento PDF)

Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se aproba o Plan Xeral de Explotación Marisqueira para o ano 2003 (Ver documento PDF)

Orde do 30 de decembro do 2002 pola que se establecen indemnizacións polo cesamento total da actividade de retallitas e vendedores ambulantes de peixe e mariscos que se subministren integramente en lonxas pechadas por decisións administrativas debido os vertidos do Prestige.

REAL DECRETO 4/2003, de 3 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1220/2002, de 22 de noviembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para el seguimiento de los daños ocasionados por el buque "Prestige".

Orde do 15 de xaneiro de 2003 pola que se modifica a do 30 de decembro de 2002 pola que se establecen indemnizacións polo cesamento total da actividade de retallistas e vendedores ambulantes de peixe e mariscos que se subministren integramente en lonxas pechadas por decisións administrativas debido ós vertidos do Prestige

ORDEN TAS/61/2003, de 17 de enero, por la que se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2002, de 13 de diciembre, por el que se amplían las medidas reparadoras en relación con el accidente del buque "Prestige" a las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco, y se modifica el Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre, así como por la que se modifica la Orden TAS/3043/2002, de 3 de diciembre, por la que se dictan normas para la aplicación de este último Real Decreto-ley.

Resolución do 21 de xaneiro de 2003 pola que se fai público o contido do convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica e as entidades financeiras adheridas para a habilitación dunha liña de financiamento específica para as Pemes galegas productoras de mexillón co fin de palia-las consecuencias   económicas do naufraxio do buque Prestige

Corrección de erros. -Resolución do 21 de xaneiro de 2003 pola que se fai público o contido do convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica e as entidades financeiras adheridas para a habilitación dunha liña de financiamento específica para as Pemes galegas productoras de mexillón co fin de palia-las consecuencias   económicas do naufraxio do buque Prestige

ORDEN HAC/72/2003, de 22 de enero, por la que se desarrollan los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre, sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque "Prestige".

REAL DECRETO 101/2003, de 24 de enero, por el que se crean los Comisionados de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente y el Coordinador del Ministerio de Defensa para las actuaciones de los respectivos Departamentos derivadas de la catástrofe del buque "Prestige".

REAL DECRETO 102/2003, de 24 de enero, por el que se dictan disposiciones complementarias para el funcionamiento de la Comisión interministerial para el seguimiento de los daños ocasionados por el buque "Prestige".

ORDEN PRE/88/2003, de 27 de enero, por la que, a los efectos de los Reales Decretos-leyes 7/2002, de 22 de noviembre, y 8/2002, de 13 de diciembre, se amplían los términos municipales y núcleos de población de la Comunidad Autónoma de Galicia y se determinan los correspondientes al Principado de Asturias y la Comunidad Autonóma de Cantabria.

Orde do 30 de xaneiro de 2003 pola que se establecen novas medidas transitorias para facer fronte ás consecuencias do accidente do buque Prestige.

Orde do 24 de febreiro do 2003 pola que se modifica a do 30 de xaneiro do 2003 pola que se establecen novas medidas transitorias para facer frente ás consecuencias do accidente do buque Prestige.

Orde do 24 de febreiro do 2003 pola que se establecen medidas especificas para compensar determinados danos producidos nos barcos de pesca e auxiliares de acuicultura como consecuencia dos vertidos de fuel do petroleiro Prestige.

Circular sobre o alcance da Orde do 24 de febreiro do 2003 pola que se establecen medidas especificas para compensar determinados danos producidos nos barcos de pesca e auxiliares de acuicultura como consecuencia do fuel do petroleiro Prestige.

ORDEN APA/560/2003 do 14 de marzo pola que se modifica a orde APA/3011/2002 do 29 de novembro pola que se limita a actividade pesqueira para determinadas modalidades en certas zonas do Caladeiro Nacional do Cantabrico e Noroeste.

Situación a 1 de Abril do 2003 das axudas ós armadores polo accidente do buque Prestige.

Orde do 27 de marzo do 2003 pola que se determinan as zonas que deixan de percibi-las indemnizacións establecidas na Orde do 30 de decembro do 2002 pola que se establecen indemnizacións polo cesamento total da actividade de retallitas e vendedores ambulantes de peixe e marisco que se subministren integramente nas lonxas pechadas por decisión administrativa debido ás verteduras do Prestige.

REAL DECRETO-LEY 4/2003, de 20 de junio sobre actuaciones para el abono de indemnizaciones en relación con los daños ocasionados por el accidente del buque "Prestige".

Orde do 27 de xuño pola que derrogase a do 29 de novembro pola que limitábase a actividade pesqueira para determinadas modalidades en certas zonas do Caladoiro Nacional do Cantábrico e Noroeste.